INTERNETOWY SERWIS OGŁOSZENIOWY
RABATYDLARODZINY.PL

REGULAMIN SERWISU

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 2. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SERWISIE INTERNETOWYM
 3. KONTO
 4. NEWSLETTER
 5. TABLICA OGŁOSZEŃ
 6. SPOSOBY I TERMIN PŁATNOŚCI (DOTYCZY TYLKO USŁUGOBIORCÓW PRO)
 7. ODPOWIEDZIALNOŚĆ USŁUGODAWCY WOBEC USŁUGOBIORCÓW PRO
 8. ROLA USŁUGODAWCY
 9. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
 10. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR
 11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 12. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 13. 1.1.Serwis Internetowy dostępny pod adresem internetowym http://rabatydlarodziny.pl prowadzony jest przez spółkę MEDIA DLA RODZINY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Poznaniu (adres siedziby i adres do doręczeń: ul. Skarszewska 9, 60-446 Poznań); wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000440164; sąd rejestrowy, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki: Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; kapitał zakładowy w wysokości: 5.000,00 zł.; NIP: 7811881512; REGON: 302273081; adres poczty elektronicznej: biuro@gminadlarodziny.pl.
 14. 1.2.Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i do przedsiębiorców korzystających z Serwisu Internetowego. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw konsumentów przysługujących im na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa - wszelkie ewentualne wątpliwości tłumaczy się na korzyść konsumenta. W przypadku ewentualnej niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy i należy je stosować.
 15. 1.3.Serwis Internetowy jest internetową platformą ogłoszeniową (Tablicą Ogłoszeń) przeznaczoną do zamieszczania Ogłoszeń przez Usługobiorców Pro oraz ich przeglądania przez wszystkich Usługobiorców. Dla uniknięcia wszelkich wątpliwości Usługodawca wskazuje, że Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje podane na stronach internetowych Serwisu Internetowego, w szczególności opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 16. 1.4.Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Usługodawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronach Serwisu Internetowego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Usługodawca ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania.
 17. 1.5.Postanowienia Regulaminu odnoszące się do Usługobiorców odnoszą się także do Usługobiorców Pro, chyba że Regulamin stanowi inaczej.
 18. 1.6.Definicje:
 19. 6.1.DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 20. 6.2.FORMULARZ OGŁOSZENIA – formularz dostępny w Serwisie Internetowym umożliwiający zamieszczenie Ogłoszenia przez Usługobiorcę Pro.
 21. 6.3.FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny w Serwisie Internetowym umożliwiający utworzenie Konta.
 22. 6.4.KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).
 23. 6.5.KONTO – Usługa Elektroniczna, oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Usługobiorcę Pro zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Usługobiorcę Pro oraz informacje o zamieszczonych przez niego Ogłoszeniach w Serwisie Internetowym.
 24. 6.6.OGŁOSZENIE – ogłoszenie Usługobiorcy Pro zamieszczone przez niego na Tablicy Ogłoszeń w Serwisie Internetowym stanowiące zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 25. 6.7.NEWSLETTER – Usługa Elektroniczna, elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie od Usługodawcy cyklicznych treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje o Ogłoszeniach, nowościach i promocjach w Serwisie Internetowym oraz publikacjach samorządów współpracujących z Usługodawcą dotyczących tematyki Serwisu Internetowego.
 26. 6.8.REGULAMIN – niniejszy regulamin Serwisu Internetowego.
 27. 6.9.SERWIS INTERNETOWY, SERWIS – serwis internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem internetowym http://rabatydlarodziny.pl.
 28. 6.10.TABLICA OGŁOSZEŃ – Usługa Elektroniczna, internetowa tablica ogłoszeń dostępna w Serwisie Internetowym i umożliwiająca Usługobiorcom Pro zamieszczanie Ogłoszeń oraz ich przeglądanie przez wszystkich Usługobiorców.
 29. 6.11.USŁUGA ELEKTRONICZNA; USŁUGA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy albo Usługobiorcy Pro za pośrednictwem Serwisu Internetowego zgodnie z Regulaminem.
 30. 6.12.USŁUGOBIORCA – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; - korzystająca lub zamierzająca korzystać z Usługi Elektronicznej.
 31. 6.13.USŁUGOBIORCA PRO – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dla której korzystanie z Serwisu internetowego (w tym Usług Elektronicznych) związane jest bezpośrednio z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą lub zawodową (nie będąca w tym wypadku konsumentem); (2) osoba prawna albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; -korzystająca lub zamierzająca korzystać z Usługi Elektronicznej.
 32. 6.14.USŁUGODAWCA – spółka MEDIA DLA RODZINY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Poznaniu (adres siedziby i adres do doręczeń: ul. Skarszewska 9, 60-446 Poznań); wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000440164; sąd rejestrowy, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki: Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; kapitał zakładowy w wysokości: 5.000,00 zł.; NIP: 7811881512; REGON: 302273081; adres poczty elektronicznej: biuro@gminadlarodziny.pl.
 33. 6.15.USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.)
 34. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SERWISIE INTERNETOWYM
 35. 2.1.W Serwisie Internetowym dostępne są następujące Usługi Elektroniczne: Konto, Newsletter oraz Tablica Ogłoszeń.
 36. 2.2.Konto dostępne jest jedynie dla Usługobiorców Pro.
 37. 2.3.Tablica Ogłoszeń i Newsletter dostępne są dla Usługobiorców oraz Usługobiorców Pro z zastrzeżeniem, że Ogłoszenie może zostać zamieszczone na Tablicy Ogłoszeń jedynie przez Usługobiorcę Pro.
 38. 2.4.Korzystanie z Usług Elektronicznych przez Usługobiorcę jest nieodpłatne.
 39. 2.5.Korzystanie z Usług Elektronicznych przez Usługobiorcę Pro jest odpłatne na zasadach wskazanych w Regulaminie.
 40. 2.6.Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca: (1) komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; (2) dostęp do poczty elektronicznej; (3) przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 17.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 10.0 i wyższej, Opera w wersji 12.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 23.0. i wyższej, Safari w wersji 5.0 i wyższej; (4) zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024x768; (5) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.
 41. 2.7.Usługobiorca oraz Usługobiorca Pro obowiązany jest do korzystania ze Serwisu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy, innych Usługobiorców i Usługobiorców Pro oraz osób trzecich. Usługobiorca oraz Usługobiorca Pro obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Usługobiorcę oraz Usługobiorcę Pro obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 42. 2.8.W przypadku Usługobiorców Pro będących osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, czynności w ramach Serwisu Internetowego może dokonywać jedynie osoba umocowana w tym zakresie do działania w imieniu tych podmiotów.
 43. 2.9.W przypadku Usługobiorców Pro Usługodawca ma prawo natychmiastowego rozwiązania umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej, w tym także natychmiastowego usunięcia Ogłoszenia naruszającego Regulamin. Usługodawca zastrzega sobie także prawo usunięcia Ogłoszenia zamieszczonego prze Usługobiorcę Pro bez podania przyczyny. Rozwiązanie umowy lub usunięcie Ogłoszenia, o którym mowa w zdaniach poprzednich nie rodzi żadnych roszczeń po stronie Usługobiorcy Pro w stosunku do Usługodawcy.
 44. 2.10.Tryb postępowania reklamacyjnego:
 45. 10.1.Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę oraz pozostałe reklamacje związanie z działaniem Serwisu Internetowego Usługobiorca oraz Usługobiorca Pro może składać na przykład:
 46. 10.2.pisemnie na adres: ul. Skarszewska 9, 60-446 Poznań;
 47. 10.3.w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@gminadlarodziny.pl;
 48. 10.4.Zaleca się podanie przez Usługobiorcę w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości; (2) żądania Usługobiorcy; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
 49. 10.5.Ustosunkowanie się do reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.
 50. KONTO
 51. 3.1.Konto dostępne jest jedynie dla Usługobiorców Pro.
 52. 3.2.Korzystanie z Konta możliwe jest po wykonaniu łącznie trzech kolejnych kroków przez Usługobiorcę – (1) wypełnieniu Formularza Rejestracji, (2) kliknięciu pola „Zarejestruj” oraz (3) potwierdzeniu chęci utworzenia Konta poprzez kliknięcie w link potwierdzający przesłany automatycznie na podany adres poczty elektronicznej. W Formularzu Rejestracji niezbędne jest podanie przez Usługobiorcę następujących danych Usługobiorcy: imię i nazwisko/nazwa firmy, NIP, login, adres poczty elektronicznej oraz hasło.
 53. 3.3.Usługa Elektroniczna Konto świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia Konta (rezygnacji z Konta) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@gminadlarodziny.pl lub też pisemnie na adres: ul. Skarszewska 9, 60-446 Poznań. Usunięcie Konta powoduje automatycznie usunięcie Ogłoszeń zamieszczonych za jego pomocą.
 54. NEWSLETTER
 55. 4.1.Newsletter dostępny jest zarówno dla Usługobiorców, jak i dla Usługobiorców Pro.
 56. 4.2.Korzystanie z Newslettera następuje po wykonaniu łącznie trzech kolejnych kroków przez Usługobiorcę – (1) po podaniu w zakładce „Newsletter” widocznej na stronie Sklepu Internetowego adresu poczty elektronicznej, na który mają być przesyłane kolejne edycje Newslettera i (2) kliknięciu pola „Zamawiam”.
 57. 4.3.Usługa Elektroniczna Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca oraz Usługobiorca Pro ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, wypisania się z Newslettera (rezygnacji z Newslettera) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@gminadlarodziny.pl lub też pisemnie na adres: ul. Skarszewska 9, 60-446 Poznań.
 58. TABLICA OGŁOSZEŃ
 59. 5.1.Zamieszczone w Serwisie Internetowym na Tablicy Ogłoszeń Ogłoszenia są dostępne dla wszystkich odwiedzających Serwis Internetowy przez czas na jaki dane Ogłoszenie zostało zamieszczone. Ogłoszenie dostępne jest w Serwisie Internetowym wraz z formularzem kontaktowym umożliwiającym kontakt bezpośrednio z Usługobiorcą zamieszczającym Ogłoszenie. Ogłoszenie może być zamieszczone na Tablicy Ogłoszeń jedynie przez Usługobiorcę Pro.
 60. 5.2.Ogłoszenie zamieszczone na Tablicy Ogłoszeń jest widoczne w Serwisie Internetowym przez okres jednego miesiąca.
 61. 5.3.Zamieszczenie Ogłoszenia przez Usługobiorcę Pro jest odpłatne na następujących zasadach: Usługobiorca Pro jest zwolniony z konieczności ponoszenia opłaty za zamieszczenie Ogłoszenia do dnia 31 stycznia 2015 roku. Po tej dacie opłata za zamieszczenie jednego Ogłoszenia na okres jednego miesiąca wynosi 20 zł netto. Usługobiorca Pro zobowiązany jest do uiszczenia płatności za Ogłoszenie niezwłocznie po zamieszczeniu Ogłoszenia, nie później niż w terminie 7 dni kalendarzowych.
 62. 5.4.Usługodawca oraz Usługobiorca Pro mogą ustalić odmienne zasady okres widoczności Ogłoszenia oraz odpłatności za zamieszczenie Ogłoszenia niż wskazane w pkt. 5.2. oraz 5.3. Regulaminu.
 63. 5.5.Usługobiorca Pro zamieszczający Ogłoszenie obowiązany jest do zamieszczenia zgodnych ze stanem faktycznym, jasnych, zrozumiałych, rzetelnych i niewprowadzających w błąd informacji dotyczących przedmiotu i warunków Ogłoszenia. Zamieszczenie Ogłoszenia nie może naruszać przepisów powszechnie obowiązującego prawa lub praw osób trzecich. Ogłoszenie powinno odzwierciedlać rzeczywisty zamiar Usługobiorcy Pro.
 64. 5.6.Na żądanie Usługobiorcy lub Usługodawca zamieszczający Ogłoszenie Usługobiorca Pro obowiązany jest także udzielić, bez zbędnej zwłoki, wyjaśnień dotyczących przedmiotu i warunków Ogłoszenia.
 65. 5.7.Usługobiorca Pro obowiązany jest do zamieszczenia Ogłoszenia w odpowiedniej kategorii dla danego rodzaju Ogłoszeń oraz w języku polskim. Usługobiorca Pro obowiązany jest do niezamieszczania w jednym czasie więcej niż jednego Ogłoszenia dotyczącego tego samego przedmiotu.
 66. 5.8.Usługobiorca Pro obowiązany jest do niezamieszczania w treści Ogłoszenia (w tym w jego opisie oraz dołączonych zdjęciach) informacji umożliwiających kontakt poza Serwisem Internetowym. Informacje te mogą być zamieszczone wyłącznie w oznaczonych polach Formularza Ogłoszenia.
 67. 5.9.Usługobiorca Pro obowiązany jest do niezamieszczania Ogłoszeń o charakterze towarzyskim, erotycznym lub podobnym.
 68. 5.10.Procedura zamieszczenia Ogłoszenia przez Usługobiorcę Pro:
 69. 10.1.W celu zamieszczenia należy wypełnić Formularz Ogłoszenia. Ogłoszenie może być zamieszczone jedynie przez Usługobiorcę Pro posiadającego Konto w Serwisie Internetowym i zalogowanego na nie.
 70. 10.1.1.W Formularzu Ogłoszenia niezbędne jest podanie następujących danych: tytuł Ogłoszenia, typ Ogłoszenia, kategoria Ogłoszenia, imię i nazwisko/nazwa firmy, lokalizacja (ulica, miejscowość, województwo, powiat, kod pocztowy), adres poczty elektronicznej, rodzaj honorowanej karty dużej rodziny, treść Ogłoszenia, ważność Ogłoszenia (okres jego wyświetlania w Serwisie Internetowym), dane kontaktowe, . Fakultatywnie Usługobiorca ma możliwość podania także innych danych w zależności od kategorii Ogłoszenia oraz jednego filmu lub zdjęć w liczbie maksymalnie ośmiu oraz w formatach podanych na stronie Serwisu Internetowego.
 71. 10.2.Po wypełnieniu Formularza Ogłoszenia Usługobiorca klika pole „Zapisz” - z tą chwilą Ogłoszenie zostaje zamieszczone na Tablicy Ogłoszeń w Serwisie Internetowym. Ogłoszenie jest widoczne w Serwisie Internetowym maksymalnie w ciągu 1 Dnia Roboczego, nie wcześniej jednak niż z chwilą otrzymania przez Usługodawcę płatności za Ogłoszenie. Usługobiorca informowany jest o zamieszczeniu Ogłoszenia w ramach Konta oraz poprzez przesłanie stosownej wiadomości na podany adres poczty elektronicznej.
 72. 5.11.Usługodawca zastrzega sobie prawo usunięcia Ogłoszenia bez podania przyczyny.
 73. SPOSOBY I TERMIN PŁATNOŚCI (DOTYCZY TYLKO USŁUGOBIORCÓW PRO)
 74. 6.1.Usługodawca udostępnia następujące sposoby płatności za korzystanie z odpłatnych Usług Elektronicznych:
 75. 1.1.Płatność przelewem na rachunek bankowy Usługodawcy.
 76. 1.1.1.Bank: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA.
 77. 1.1.2.Numer rachunku: 29  1020 4027 0000 1302 1192 0479.
 78. 6.2.Usługobiorca Pro obowiązany jest do dokonania płatności niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zamieszczenia Ogłoszenia w Serwisie Internetowym, chyba że Usługodawca i Usługobiorca Pro zgodnie postanowią inaczej.
 79. ODPOWIEDZIALNOŚĆ USŁUGODAWCY WOBEC USŁUGOBIORCÓW PRO
 80. 7.1.Niniejszy punkt Regulaminu ma na celu określenie zakresu odpowiedzialności Usługodawcy wobec Usługobiorców Pro (tj. nie konsumentów) i nie narusza bezwzględnie wiążących przepisów prawa, które w razie sprzeczności z postanowieniami Regulaminu zastępują je.
 81. 7.2.Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie jakichkolwiek przepisów obowiązującego prawa przez Usługobiorcę Pro korzystającego z Serwisu Internetowego, w tym z Usług Elektronicznych.
 82. 7.3.Odpowiedzialność Usługodawcy wobec Usługobiorcy Pro, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona następująco: całkowita maksymalna odpowiedzialność Usługodawcy względem Usługobiorcy Pro zarówno w ramach pojedynczego roszczenia jak również za wszelkie roszczenia w sumie jest ograniczona do wysokości kwoty uiszczonej przez Usługobiorcę Pro za korzystanie z odpłatnych Usług Elektronicznych, a razie braku korzystania z odpłatnych Usługo Elektronicznych do kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę. Usługodawca poniesie odpowiedzialność tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy. Usługodawca  nie poniesie odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści Usługobiorcy. Powyższe ograniczenia odpowiedzialności nie dotyczą szkody wyrządzonej umyślnie.
 83. ROLA USŁUGODAWCY
 84. 8.1.Niniejszy pkt. Regulaminu ma na celu wyjaśnienie roli Usługodawcy jako podmiotu prowadzącego Serwis Internetowy i nie narusza bezwzględnie wiążących przepisów prawa, które w razie sprzeczności z postanowieniami Regulaminu zastępują je.
 85. 8.2.Serwis Internetowy jest internetową platformą ogłoszeniową (Tablicą Ogłoszeń) przeznaczoną do zamieszczania Ogłoszeń przez Usługobiorców Pro oraz ich przeglądania przez wszystkich Usługobiorców. Usługodawca nie ingeruje w treść i formę Ogłoszeń zamieszczanych przez Usługobiorców Pro.
 86. 8.3.Usługodawca nie jest stroną umów zawieranych w wyniku Ogłoszeń zamieszczanych na stronach Serwisu Internetowego oraz nie jest podmiotem praw i obowiązków wynikających z tak zawartych umów.
 87. 8.4.Usługodawca nie sprawdza jakości lub legalności przedmiotu Ogłoszenia zamieszczonego przez Usługobiorcę Pro.
 88. 8.5.Usługodawca nie gwarantuje Usługobiorcy Pro zainteresowania przedmiotem Ogłoszenia.
 89. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
 90. 9.1.Niniejszy punkt Regulaminu dotyczy umów zawieranych między Usługobiorcą, a Usługodawcą tj. dotyczących świadczenia Usług Elektronicznych.
 91. 9.2.Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się dla umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej od dnia jej zawarcia. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na przykład:
 92. 2.1.pisemnie na adres: ul. Skarszewska 9, 60-446 Poznań;
 93. 2.2.w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@gminadlarodziny.pl;
 94. 9.3.Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów: (1) o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy; (2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy; (3)  w której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; (4) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia; (5) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; (6) w której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami; (7) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu Umowy Sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli; (8) w której konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza Produkty inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub Produktów; (9) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; (10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę; (11) zawartej w drodze aukcji publicznej; (12) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi; (13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 95. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR
 96. 10.1.Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
 97. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 98. 11.1.Umowy zawierane poprzez Serwis Internetowy zawierane są zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.
 99. 11.2.Zmiana Regulaminu:
 100. 2.1.Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.
 101. 2.2.W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o charakterze ciągłym (np. świadczenie Usługi Elektronicznej – Konto) zmieniony regulamin wiąże Usługobiorcę i Usługobiorcę Pro, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu cywilnego, to jest zostali oni prawidłowo powiadomioni o zmianach i nie wypowiedzieli umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Usługobiorca ma prawo odstąpienia od umowy.
 102. 2.3.W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o innym charakterze niż umowy ciągłe zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych przez Usługobiorców przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu.
 103. 11.3.W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy: Kodeksu Cywilnego; Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.); Ustawy o prawach Konsumenta oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

PIERWSZY W POLSCE PORTAL Z OFERTAMI DLA RODZIN WIELODZIETYCH